Cefnogaeth Busnes yng Nghymru gan Innovas

Mae Innovas wedi bod yn weithredol yng Nghymru ers 2006, yn gweithio gyda busnesau, Llywodraeth ac ym maes addysg. Rydym wedi sefydlu tîm o ymgynghorwyr dwy-ieithog wedi’u lleoli ar draws y wlad i ddiwallu anghenion ein cleientiaid unigol.

Mae rhai o'r prosiectau a ddarparwyd gennym yn cynnwys:

  • Adolygiad Strategol ac Ail-ddylunio Cymorth Busnes gan arwain at sefydlu gwasanaethau FS4B, olynydd Llygad Busnes. Roedd hyn ar ran Llywodraeth Cymru.
  • Gwerthusiad o wariant Drydedd Genhadaeth (3M) gan yr holl brifysgolion yng Nghymru ar ran CCAUC. Bwriad cyllid 3M oedd i helpu prifysgolion weithio’n agosach gyda busnesau a'u cymunedau lleol.
  • Cefnogi rhaglen Llywodraeth Cymru Dynamo ers 2010 i werthuso ei effaith ar greu myfyrwyr a graddedigion entrepreneuraidd fel rhan o'r strategaeth IE (Y Gyrwyr Strategol ar gyfer Addysg Enterprise). Gwnaethpwyd hyn gan ddefnyddio y Catalydd Menter (www.enterprisecatalyst.co.uk) er mwyn asesu gallu entrepreneuraidd unigol a sut mae hyn yn cysylltu i'r math o gefnogaeth y maent wedi'i dderbyn o fewn eu haddysg yn yr Ysgol, Coleg Addysg Bellach a'r Brifysgol.
  • Gwerthuso gwahanol raglenni cymorth ar ran Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y Prosiect Rhwydweithiau, Uwch Berfformwyr Entrepreneuraidd, POWIS, Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd, cronfa Masnacheiddio Eiddo Deallusol.
  • Gwerthusiad o brosiect Llwyddo'n Lleol Cyngor Gwynedd, cynllun arloesol £3,800,000 i helpu pobl ifanc yng Ngogledd Orllewin Cymru i symud i fyny'r ysgol yrfa a llwyddo o fewn eu cymunedau.
  • Academi Sgiliau Genedlaethol Cymru - Niwclear - ymchwilio a datblygu Cynllun Busnes, gan gynnwys ymchwil i anghenion sgiliau yn y dyfodol ar gyfer Niwclear a'r gallu ar gyfer darparu gwasanaethau llafur ac addysg / hyfforddiant medrus o AB i AU i'w cefnogi yn ystod y ddegawd nesaf.
  • Gweithio gyda Pharc Gwyddoniaeth Menai, Prifysgol Bangor a Chyngor Gwynedd i ymchwilio i'r angen am undedau deori yn yr ardal a'i gysylltiad â'r Parc Gwyddoniaeth sydd i ddod.
  • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys i gynnal gwerthusiad o'r Rhaglen Strategol Adfywio Gwerthusiad o’r Rhaglen Adfywio Strategol Dyffryn Hafren (SVSRP), rhaglen gwerth £5m o fuddsoddiadau mewn seilwaith ffisegol yn y Drenewydd, y Trallwng a Llanidloes. ‘Roedd yr astudiaeth yn adeiladu ar waith sylfaenol blaenorol: cynnal 800 o gyfweliadau ar y stryd gyda'r trigolion lleol ar draws y tair tref, 300 o gyfweliadau ffôn gyda busnesau lleol a 90 o gyfweliadau ffôn gyda grwpiau / sector cymunedol gwirfoddol.

Heddiw, rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn darparu cefnogaeth fusnes yng Ngogledd Orllewin Cymru i raddedigion sydd am ddechrau busnes ...

... Mae hyn yn cynnwys cynnal gweithdai ymwybyddiaeth mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a Choleg Llandrillo; cynghori a mentora busnesau i ddatblygu syniadau a chynlluniau busnes; cymorth i wneud ceisiadau am gyllid ar ffurf grantiau a benthyciadau. Rhaid i unigolion sy'n dymuno gwneud cais am y gefnogaeth hon fod wedi graddio o fewn y 7 mlynedd diwethaf.

I gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o gymorth ar gael i’r rhai sydd am gychwyn busnes ewch i wefan busnes Llywodraeth Cymru: www.busnes.cymru.gov.uk

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol ar:
E-bost: tim.ashcroft@innovas.co.uk
Ffôn: 01606 551122
Symudol: 07710 603 952:

Contact Details

Address: 

Unit 18 Blakemere Village
 Chester Road
Sandiway
 Northwich
CW8 2EB

Email: info@innovas.co.uk

Call Us: 01606 551122

Latest News